Skip links

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

V souladu se zásadou transparentnosti Vás tímto jako uchazeče o zaměstnání, zaměstnance, členy, dodavatele, obchodní partnery, návštěvy a další osoby informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. K ochraně osobních údajů jsme přijali vhodná organizační a technická opatření. Automatizované individuální rozhodování a profilování neprovádíme. Osobní údaje chráníme v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dalších předpisů k ochraně osobních údajů.

1. Informace o správci osobních údajů,

EPO1, z.s., Elektrárenská 322, 541 03 Trutnov – Poříčí, IČO: 10693963 (dále jen „Správce”)

2. Kontaktní údaje pro ochranu osobních údajů

Bližší informace o ochraně osobních údajů dle GDPR lze získat na telefonním čísle: +420 736 771 597 nebo na e-mailu: buldoq@seznam.cz.

3. Účel zpracování a právní základ, kategorie osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností

Správce z pracovněprávního vztahu se zaměstnancem nebo povinností vyplývajících ze stanov spolku a obecně závazných právních předpisů vůči příslušným úřadům a orgánům. Zpracování osobních údajů je v souladu s účelem spolku, tj. s organizováním kulturních a kulturně vzdělávacích akcí pro děti a dospělé a rodiny s dětmi zahrnující mimo jiné pořádání výstav, uměleckých sympozií, přednášek a dalších obdobných akcí. V případě zpracování podoby osoby kamerovým systémem je pak účelem zpracování nutnost ochrany majetku Správce (nebo jemu svěřeného majetku) před krádeží apod., jakož i zajištění bezpečnosti osob, a to na základě našeho oprávněného zájmu nebo zájmu třetí osoby. U dodavatelů a klientů je účelem zpracování řádné plnění smlouvy. Osobní údaje zpracováváme jak písemně, tak elektronickou formou.

O zaměstnancích zpracováváme na základě plnění právní povinnosti Správce Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje související s poskytnutím benefitů zaměstnavatele, údaje o Vašem bankovním spojení, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, údaje zvláštní kategorie o Vašem zdravotním stavu (např. zdravotní prohlídky, pracovní neschopnost, očkování, testování). O členech spolku vedeme seznam v souladu s pravidly pro seznam členů spolku dle § 236 občanského zákoníku. Vedení evidence je zákonným zpracováním údajů. Vedle základních identifikačních údajů zpracováváme i kontaktní údaje (obdobně jako u zaměstnanců). Vedení a použití dobrovolně sdělených čísel telefonů či e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení, např. zpravodajů, je realizací oprávněného zájmu spolku. Pro zveřejnění seznamu členů spolků stanoví § 236 občanského zákoníku, že se tak může stát jen se souhlasem členů.

Není-li naplněn jiný právní důvod, osobní údaje zpracováváme na základě svobodného souhlasu subjektu údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů (např. souhlas ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku). Fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce, zpracováváme u zaměstnanců a členů spolku jen na základě výslovně uděleného souhlasu.
O uchazečích o zaměstnání dle § 30 zákoníku práce: kontaktní údaje (tituly, jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail), doklady o vzdělání, údaje z profesního životopisu nebo motivačního dopisu, kvalifikace, kurzy, zájmy, praxe, výpis z RT. Pokud neuspějete v příjímacím řízení na poprvé, v případě Vašeho zájmu pak s Vaším souhlasem si poskytnuté osobní údaje uchováme na dobu, na kterou nám dáte souhlas, abychom Vás pak mohli znovu oslovit do dalšího přijímacího řízení. Máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Náš spolek může zveřejňovat fotografie a videozáznamy z pořádaných společných akcí, představení, veřejných vystoupení, na nichž jsou společně s pořadateli, vystupujícími a dalšími účastníky zachyceni i návštěvníci akcí a širší veřejnost, jedná-li se o pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií na základě konkludentně uděleného souhlasu dle § 84 a 85 občanského zákoníku.

O návštěvnících webových stránek zpracováváme cookies (více informací o cookies přímo na webových stránkách Správce). V rámci elektronického kontaktního formuláře zpracováváme Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Jedná se o zpracování na základě smlouvy nebo vůle smlouvu uzavřít (poptávka, objednávka). Dále provozujeme pro marketingové, propagační a reklamní účely newsletter, kde zpracováváme na základě Vašeho souhlasu poskytnutou e-mailovou adresu. Proti takovému zpracování lze podat kdykoli námitku. Souhlas lze kdykoli odvolat přímo v zaslané zprávě. Elektronický kontaktní formulář a newsletter je určen pro osoby starší 18 let. U osob starších 15-ti let je ke zpracování osobních údajů třeba souhlasu zákonného zástupce.

4. Popis kategorií příjemců

Výše uvedené osobní údaje subjektů údajů mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému Správce, jakož i soukromoprávním subjektům v rámci zajišťování pojištění, stravování a jiných potřeb osob podle bodu č. 3 v rámci činnosti Správce. Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mohou pro Správce provádět i zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR a kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR, včetně podmínky povinné mlčenlivosti všech svých zainteresovaných zaměstnanců. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Reportážní a propagačních fotografie zveřejňujeme na sociálních sítích (zejména Facebook, Instagram, YouTube).

5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti pracovněprávního vztahu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a GDPR. Zpracování osobních údajů členů spolku probíhá po dobu trvání členství a dále ještě pro obhajobu právních nároků Správce další 3 roky od ukončení členství. Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů. Záznamy z kamerového systému se automaticky promazávají vždy po 14-ti dnech.

6. Informace o právech dle GDPR

Jedná se o tato Vaše práva:

  • Právo na přístup = právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto svým osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR
  • Právo na opravu = právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů
  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) = právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebrání-li tomu zákonný důvod.
  • Právo na omezení zpracování = právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná
  • Právo na přenositelnost údajů = právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně.
  • Právo vznést námitku = právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování = právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.
  • Právo odvolat souhlas = právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování
  • Právo podat stížnost = právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Srozumitelnost textu je zajištěna kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů v bodu 2.